විදු නැණ කිරණScience Dissemination Unit

විද්‍යා පරීක්ෂණ

 ද්‍රාවණ විද්‍යුතය සන්නයනය කරන බව පෙන්නමු


අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය


 • 6V බැටරි 1ක්.
 • 6V විදුලි බුබුලු 1ක්.
 • Paper clip 2ක්.
 • තඹ කම්බි 2ක්.
 • ප්ලාස්ටික් බොව්ල් (BOWL)1ක්.
 • ලුණු
 • වතුර
 • වයර් කටර් (Wire cutter)
 • Masking tape


පරීක්ෂණය

  1)  ප්ලාස්ටික් බඳුනජලයෙන් පුරවන්න.  එය බැටරිය අසලින් තබන්න.
  2)  තඹ කම්බියේ එක් කෙළවරක් බැටරියේ + අග්‍රයටත් අනෙක් කෙළවර බල්බය වටාත් ඔතන්න.
  3)  Paper clip එක දිග හැර රූපයේ ආකාරයට එය තඹ කම්බිය ආධාරයෙන් බල්බයට සවි කරන්න.  අනෙක් කෙලවර ජල භාජනයටදමන්න.
  4)  බල්බය නිරීක්ෂණය කරන්න.  ලුණු ස්වල්පයක් බැගින් භාජනයට එකතු කරන්න.
  5)  විදුලි පේනුවක් හෝ අධි බලැති බැටරියකින් මෙම පරීක්ෂණය නොකිරීමට වග බලා ගන්න.

  මෙම පරීක්ෂණයේදී ද්‍රාවණය විද්‍යුතය සන්නයනය කරනබව පෙන්වයි.  ලුණු සහ මෙවැනි විද්‍යුතය සන්නයනය කරන දාවණ විද්‍යුත් විච්ඡේදනය ලෙස හඳුන්වයි.  පිරිසිදු ජලය විද්‍යුතය සන්නයනය නොකරයි.  එහෙත් ජලයේ යමක් දියවු විට එම ද්‍රාවණ ජලයෙහි විද්‍යුතය සන්නයනය කරයි.  අප අවට ඇති ජලයේ සෑම විටම යම් අපද්‍රව්‍යදිය වී ඇත.  එම නිසා විදුලි උපකරණ  ආශ්‍රිත භාවිතා කිරීම හෝ තෙත් වු අත් වලින් විදුලි උපකරණ නොඇල්ලීමට වගබලා ගන්න. 

  ලවණ
  ද්‍රාවණයේ විද්‍යුතය සන්නයනය වුයේ කෙසේද?
  ලුණ,  ජලයේ දියවීමේදී අයන ලෙස වෙන් වේ.  මෙය විඝටනය නම් වේ.
  ඉහත පරීක්ෂණයේ පරිපථය සම්පුර්ණ වු විට කෝෂය මගින් + හා - අග්‍ර ද්‍රාවණ ඇතිකරයි.  මෙම පරීක්ෂණයේ - අග්‍රය හෙවත් කැතෝඩය වනුයේ බැටරියේ - අග්‍රයට  සවි කල paper clip අග්‍රය වන අතර + හෙවත් ඇනෝඩය වශයෙන් බැටරියේ + අග්‍රයට සවි කල paper clipsය. දාවණයේ ඇති + අයන කැතෝඩය (- අග්‍රය) දෙසට ගමන් කරයි.  පරිපථය ද්‍රාවණය තුලින් සම්පුර්ණ වී බල්බ දැල්වේ.  විද්‍යුතය යනු ගලා යන ඉලෙක්ට්‍රෝඩ ප්‍රවාහයකි. ඉලෙක්ට්‍රෝන අයන ඇති ද්‍රාවණතුලින් ගලා යයි.  + අයන ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා ගන්නා අතර - අයන ඉලෙක්ට්‍රෝන මුදා හරී.  මෙම ක්‍රියාවලිය නිසා විද්‍යුතය ද්‍රාවණය තුලින් ගලා යයි.


2005 - 2011 All Rights Reserved by CATKAN Foundation & Institute of Fundamental Studies-Sri Lanka