විදු නැණ කිරණScience Dissemination Unit

බකී බෝලයක් හදමු


බකී බෝලය යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ ලොව විශාලතම සමමිතික අණුවයි. මුලින්ම මෙහි හැඩය නිගමනය කර තිබෙන්නේ Buckminister Fulerine නම් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියා විසිනි. C60 යනුවෙන් ද හඳුන්වන මෙය C අණු 60 කින් යුක්ත වේ. ෂඩස්‍ර 20 කින් හා පංචාස්‍ර 12 කින් සමන්විත වේ.
නැනෝ විද්‍යාව හැදෑරීමේදීත් අපට ෆුලරීන් නැනෝ අංශු හමුවන බැවින් එහි ආකෘතියක් සාදාගැනීමට අපි උත්සහ ගෙන බලමු.

බකී බෝලය සෑදීමට අවශ්‍ය පතොරම මෙන්න…….

පතොරමේ පළවන කොටස ඇලවුම් වාසිත් සහිතව මෙසේ කපා ගනිමු.

අපට මෙවැනි කොටස් 2 ක් අවශ්‍ය වෙනවා. කපා ගත් කොටස් 2 අලවා තොප්පියක් මෙන් තිබෙන ආකාරයට සකස් කර ගන්න.

දැන් බෝලයේ ඉහල හා පහල කොටස් දෙක සාදා ගෙන අවසන් නිසා මැද කොටසට අවශ්‍ය පතොරම කපා ගනිමු. ෂඩස්‍ර 10 ක් හා පංචාස්‍ර 10ක් මෙයට ඇතුලත්ය.

දැන් ඒ පතොරම කවාකාරව සිටින සේ දාර දිගේ අලවා ගන්න.

දැන් මුලින් සාදා ගත් තොප්පි වැනි කොටස් දෙක කවාකාර කොටස දෙපසට සිටින පරිදි අලවාගන්න. එවිට සම්පුර්ණ බෝලය ලැබේ.

බෝලයේ ෂඩස්‍ර 20 ක් හා පංචාස්‍ර 12 ක් ඇත. ඒවා ඔබට කැමති ආකාරයකට විසිතුරු කර ගත හැකිය. නැනෝ විද්‍යාව සම්බන්ධ කරුණු ඇතුලත් කිරීමෙන් වඩාත් ප්‍රයෝජනවත් ලෙස මේ බෝලය භාවිත කිරීමටත් විනෝදයෙන් නැනෝ විද්‍යාව ඉගනීමටත් හැකිය.මුලික අධ්‍යන ආයතනයේ විද්‍යා ව්‍යාප්ති අංශයේ නිර්මාණයකි.


© 2005 - 2011 All Rights Reserved by CATKAN Foundation & Institute of Fundamental Studies-Sri Lanka