විදු නැණ කිරණScience Dissemination Unit

හුණු කිල්ලෝටය

 


3 රූපයේ පරිදි P, Q, R, S ශීර්ෂ 4ම නමා ගත් පසු 4 රූපය ලැබේ.

4 රූපයේ ඇති හැඩය ලැබුනු පසු එය අනිත් පැත්ත හරවන්න. එවිට 5 රූපය ලැබේ. රූපයේ දක්වා ඇති පරිදි එහි ශීර්ෂ A, B, C, D ලෙස ලකුණු කර ගන්න.

7 හා 8 රූපවල ආකාරයට ශීර්ෂ 4ම නමා ගත් පසු 9 වන රූපය දිස්වේ.

9 වන රූපයේ පරිදි ඔබගේ නිර්මාණයේ G, H, I, J ශීර්ෂ ලකුණු කර ගන්න. ඉන්පසු එහි විරුද්ධ පැත්ත හරවා G ශීර්ෂයට විරුද්ධ පැත්තේ O ලෙසද, H ශීර්ෂයට විරුද්ධ ශීර්ෂයේ N ලෙසද, I ශීර්ෂයට විරුද්ධ ශීර්ෂයේ L ලෙසද, J ශීර්ෂයට විරුද්ධ ශීර්ෂයේ M ලෙසද ලකුණු කර ගන්න. ඉන්පසු L, M, N, O ලෙස ලකුණු කර ගත් පැත්තේ කේන්ද්‍රය අසල ඇති ශීර්ෂ මත Mට අදාලව X අකුරත්, Nට අදාලව Y අකුරත්, Oට අදාලව Z අකුරත්, Lට අදාලව V අකුරත් සටහන් කරගන්න.

ඉන්පසු නැවත G, H, I, J ලකුණු කර ගත් පැත්ත හරවා 11 සහ 12 රූපවල දැක්වෙන පරිදි කඩඉරි දිගේ ඔබගේ නිර්මාණය නමා ගන්න. එවිට I ශීර්ෂය මත G ශීර්ෂයත්, J ශීර්ෂය මත H ශීර්ෂයත් පිහිටනු ඇත.

එවිට ඔබට 13 රූපයේ පරිදි L හා M ශීර්ෂයන් දැකගත හැකිය. ඉන්පසු L හා O යන ශීර්ෂ එක් අතකින් ද M හා N ශීර්ෂ එක් අතකින් ද අල්ලා ගෙන 14 රූපයේ සලකුණු කර ඇති ඊතල දෙසට ගෙන එන්න.

එවිට ඔබට G, H, I, J යන අකුරු නැවතත් දිස්වේවි. ඒවා එකිනෙක පිහිටන පරිදි අල්වාගෙන X, Y, Z, N යන අකුරු සලකුණු කර ඇති තැන් ඉහලට ඔසවන්න.

මෙය සාදා නිම කරගත් පසු පහත ආකාරයට දිස්වේ.

පහත දක්වා ඇත්තේ එය සංයුජතාවයට අදාලව සකස් කරගෙන ඇති ආකාරයයි. එහිදී පිට පැත්තේ සංයුජතාවයනුත් එක් එක් සංයුජතාවයට අදාල මූලද්‍රව්‍ය ඊට අනුරූප ඇතුළු පැත්තේත් සටහන් කර ඇත.

නමුත් ඔබට මෙය වෙනත් විෂය කරුණක් යොදා ගෙන ද සාදා ගත හැක

විද්‍යා ප්‍රබන්ධ / විද්‍යා ලිපි

2005 - 2011 All Rights Reserved by CATKAN Foundation & Institute of Fundamental Studies-Sri Lanka