විදු නැණ කිරණScience Dissemination Unit

ගෙදරදී විද්‍යාගාරයක් හදමු
   Print Friendly and PDFPrint Print Friendly and PDFPDF

වායු නිපදවීමට උපකරණ සකස් කර ගැනීම (වායු උත්පාදකය)


අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:-

  • පොඩි සෝස් බෝතල් 2ක්
  • රබර් නල
  • සිදුරු 2 බැගින් ඇති බෝතල් වලට ගැලපෙන ප්‍රමාණයේ කිරළ ඇබ 2ක්
  • L හැඩයට නමන ලද දිග වීදුරු බට 2ක්
  • L හැඩයට නමන ලද කෙටි වීදුරු බට 2ක්

එක් කිරළ ඇබයකට කෙටි වීදුරු නලයක් සහ දිග වීදුරු නලයක් බැගින් සවිකර කිරළ ඇබ 2 සකස් කර ගන්න. රූපයේ පරිදි කිරළ ඇබ 2 බෝතල් දෙකට සවිකර දිග වීදුරු නල 2හි විවෘත කෙලවරවල් රබර් නලයකින් සම්බන්ධ කරන්න. A බෝතලයේ අනෙක් වීදුරු බටයේ විවෘත කෙලවරට කෙටි රබර් නලයක් ද B බෝතලයේ අනෙක් වීදුරු බටයට දිගු රබර් නලයක් ද සවිකර රූපයේ පරිදි ඇටවුම සකසා අවසන් කර ගන්න. සියළුම සම්බන්ධක ස්ථාන ද්‍රව ඉටි වත්කර වායුරෝධක කර ගන්න.


අදහස හා සැකසුම : කුමාරි තිලකරත්න , නූරිකා වික්‍රමසුරේන්ද්‍ර, ඩබ්.බී.ජයසේකර මයා

blog comments powered by Disqus
2005 - 2011 All Rights Reserved by CATKAN Foundation & Institute of Fundamental Studies-Sri Lanka