විදු නැණ කිරණScience Dissemination Unit

ගෙදරදී විද්‍යාගාරයක් හදමු
   Print Friendly and PDFPrint Print Friendly and PDFPDF

ඒප්‍රනය


දිග තමාගේ උසේ ප්‍රමාණය වන පරිදි අඩි 3ක් පළල පොලිතීන් කැබැල්ලක් කපා ගන්න එය දෙකට නමා රූපයේ 1 කොටසින් දැක්වෙන හැඩයට එහි අත් ප්‍රදේශය හා ගෙල දමන කොටස කපා ගන්න. 2 පැත්තෙන් පොලිතීනය වෙන් කර රූපයේ දක්වා ඇති පරිදි දෙපොටින්ම කුඩා තීරුවක් පහල සිට මද දුරක් ඉහලට කපන්න. දැන් ඒප්‍රනය දිග හරින්න. 1 කොටස ඒප්‍රනය ගෙලෙහි රැඳවීම සඳහා යොදා ගන්න. 2 ප්‍රදේශයේ කපා ගත් පටි 2 ඉන වටා යවා ශරීරයේ  පිටුපසට කර ගැට ගසන්න.


සැකසුම : කුමාරි තිලකරත්න , නූරිකා වික්‍රමසුරේන්ද්‍ර

blog comments powered by Disqus
2005 - 2011 All Rights Reserved by CATKAN Foundation & Institute of Fundamental Studies-Sri Lanka