විදු නැණ කිරණScience Dissemination Unit

ගෙදරදී විද්‍යාගාරයක් හදමු
   Print Friendly and PDFPrint Print Friendly and PDFPDF

බියුරෙට්ටුව සාදා ගැනීම


සේලයින් දීම සඳහා භාවිතා කරන IV කට්ටලය(Infusion Set) ගෙන A රෑපයේ පරිදි 1, 2, සහ 3 යන කොටස් කපා වෙන් කර ගන්න. මෙහි 3 කොටස කැපීමේදී එහි ඇති විනිවිද පෙනෙන රබර් නල කොටස, ඉහත කපාගත් 2 කොටසට වඩා 1cmක් පමණ දිගට සිටින පරිදි කපා ගත යුතුය. ඉන්පසුව 3 කොටස ගෙන එහි ඇති කහ පැහැති රබර් කැබැල්ල ඉවත් කරන්න. එවිට සුදු පැහැති ප්ලාස්ටික් කොටසක් දැක ගත හැක. දැන් 2 කොටස ගෙන එහි ප්ලාස්ටික් සේලයින් පාලකය තුල ඇති රබර් නල කොටස ඉවත් කර ඒ වෙනුවට ඉහත සකස් කරගත් 3 කොටසේ ප්ලාස්ටික් කොටසට සම්බන්ධව ඇති රබර් නල කැබැල්ල, රබර් නලයේ කෙලවරින් 1cmක් පමණ පිටතට සිටින පරිදි 2 කොටසේ සේලයින් පාලකය තුලින් යවන්න. සේලයින් පාලකයෙන් පිටතට ඇති රබර් නල කොටස ආරම්භයේ දී කපාගත් 1 කොටසේ විෂ්කම්භයෙන් වැඩි කෙලවරට,
ද්‍රව කාන්දු නොවන සේ හොඳින් සවි කර ගන්න.
අඟල් 27ක් පමණ දිග සහ අඟල් 0.5ක් පමණ විෂ්කම්භයෙන් යුත් පිරිසිදු වීදුරු නලයක් ගෙන එහි එක් කෙලවරකට හොඳින් සවි වන කිරළ ඇබයක් තේරා එම කිරල ඇබය තුනී පොලිතීනයකින් ආවරණය කරන්න. ඉන්පසු එම කිරළ ඇබය ඇණයක් ආධාරයෙන් සිදුරැ කර ගන්න. දැන් A රෑපයේ ඇති 1, 2, සහ 3 කොටස් සම්බන්ධ කිරීමෙන් සාදාගත් ඇටවුමේ 1 කොටසේ නිදහස් කෙලවර කිරළ ඇබයේ සාදාගත් සිදුර තුලට ද්‍රව කාන්දු නොවන සේ ඇතුළු කර ගන්න.
බියුරෙට්ටුව ක්‍රමාංකනය කර ගැනීම සඳහා පලමුව වීදුරු නලය මත අඟල් 0.5ක් පමණ පළල, අඟල් 22ක් පමණ දිග කඩදාසි තීරුවක් අලවා ගන්න. ඉන්පසු බියුරෙට්ටුවේ ඇති ද්‍රව පාලකය ද්‍රවය ගලා නොයන පරිදි සකස් කරගන්න. දැන් සාදාගත් බියුරෙට්ටුව සිරස්ව තබා සිරින්ජයක් ආධාරයෙන් පලමුව ජලය 5ml බියුරෙට්ටුව තුලට යොදා ද්‍රවමාවකය පිහිටි ස්ථානය කඩදාසි තීරුවේ සලකුණු කර ගන්න. ඉන්පසු 1ml සිරින්ජයක් ආධාරයෙන් ජලය 1ml බැගින් බියුරෙට්ටුව තුලට දමමින් එක් එක් අවස්ථාවේ ද්‍රවමාවක පිහිටි ස්ථාන කඩදාසි තීරුවේ සලකුණු කර ගන්න. 50ml දක්වා ක්‍රමාංකනය කර ගත හැකි වන පරිදි මෙය අඛණ්ඩව සිදු කරන්න. ඉන්පසුව ජලය ඉවත් කර කඩදාසි තීරුවේ යෙදූ සලකුණ 0 සිට 50 දක්වා ඉහල සිට පහලට ලකුණු කරගන්න. අවසානයේ කඩදාසි තීරුව මතින් ඊට වඩා මදක් විශාල පොලිතීන් පටියක් අලවා බියුරෙට්ටුව සාදා නිම කරගන්න.
මෙම බියුරෙට්ටුව භාවිතයේදී පුනීලයක් ආධාරයෙන් බියුරෙට්ටුවේ ඉහල කෙලවරින් ද්‍රාවණය පුරවු ගත හැකි අතර එහි පහල කෙලවරේ ඇති පාලකය ආධාරයෙන් අවශ්‍ය ද්‍රාවණ පරිමාව ලබාගෙන පාලකය කරකවා එය තුල ඇති රබර් නලය තද කිරීමෙන් ද්‍රවය ගලා යාම නතර කල හැක.


සැකසුම : කුමාරි තිලකරත්න , ඩබ්.බී.ජයසේකර මයා

blog comments powered by Disqus
2005 - 2011 All Rights Reserved by CATKAN Foundation & Institute of Fundamental Studies-Sri Lanka