විදු නැණ කිරණScience Dissemination Unit

ගෙදරදී විද්‍යාගාරයක් හදමු
   Print Friendly and PDFPrint Print Friendly and PDFPDF

ලිට්මස් කඩදාසි සාදා ගැනීම


නිල් කටරොළු මල් ගෙන හොඳින් පොඩි කර ජලය සහිත බඳුනකට දමා ටික වේලාවක් තබන්න. බඳුනේ ඇති ජලය තද නිල් පැහැයට හැරුණු පසු එය පෙරා තද නිල් පැහැති ජල ද්‍රාවණය වෙන් කර ගන්න. අත පිසදැමීමට යොදා ගන්නා කඩදාසි (paper serviates) කිහිපයක් එම ද්‍රාවණයේ ගිල්වන්න. විනාඩි කිහිපයක් තබා පිටතට ගෙන හොඳින් වේලන්න. කඩදාසියේ වර්ණය තදපැහැ වනතුරු නැවත නැවත කිහිපවරක් මෙසේ සිදු කරන්න. හොඳින් වියළුන පසු කඩදාසි නිල් පැහැයක් ගනී. ඒවා කුඩා තීරු වලට කපා ලිට්මස් කඩදාසි සාදා ගන්න. එක් තීරුවක් ගෙන දන්නා අම්ල ද්‍රාවණයක ගිල්වා වර්ණ විපර්යාසය සටහන් කර ගන්න. මෙසේම වෙනත් තීරුවක් දන්නා භෂ්ම ද්‍රාවණයක ගිල්වා වර්ණ විපර්යාසය සටහන් කර ගන්න. එමගින් සාදා ගත් ලිටිමස් කඩදාසිය යොදා ගෙන සපයා ඇති ද්‍රාවණයක ආම්ලික හෝ භාෂ්මික බව නිර්ණය කල හැක.


අදහස හා සැකසුම : කුමාරි තිලකරත්න , නූරිකා වික්‍රමසුරේන්ද්‍ර

blog comments powered by Disqus
2005 - 2011 All Rights Reserved by CATKAN Foundation & Institute of Fundamental Studies-Sri Lanka