විදු නැණ කිරණScience Dissemination Unit

ගෙදරදී විද්‍යාගාරයක් හදමු
   Print Friendly and PDFPrint Print Friendly and PDFPDF

පරීක්ෂා නල රඳවනය


කඩදාසි අසුරණ පෙට්ටියක පියනක් හෝ දිග, පළල, උස පිලිවෙලින් 32", 22", 8" පමණ වන පරිදි කාඩ්බෝඩ් වලින් පෙට්ටියක පියනක් සාදා ගන්න. එහි පළල පැති 2ට සමාන්තරව එය සමාන කොටස් දෙකකට කපා ගන්න. ඉන් එක් කොටසක රූපයේ දැක්වෙන පරිදි පරීක්ෂා නලයක ප්‍රමාණයට රවුම් 5ක් හා කැකෑරුම් නලයක ප්‍රමාණයට රවුම් 5ක් ඇඳ කපා ගන්න. එම කොටස ඊට සමානව කපාගත් අනෙක් කොටස තුල, සංවෘත පෙට්ටියක් සෑදෙන පරිදි රඳවා ගන්න. කොටස් 2 එකිනෙක සම්බන්ධ වන ස්ථාන සෙලෝටේප් ආධාරයෙන් අලවා පරීක්ෂා නල රඳවනය සාදා නිම කරගන්න.


අදහස හා සැකසුම : කුමාරි තිලකරත්න , නූරිකා වික්‍රමසුරේන්ද්‍ර

blog comments powered by Disqus
2005 - 2011 All Rights Reserved by CATKAN Foundation & Institute of Fundamental Studies-Sri Lanka