විදු නැණ කිරණScience Dissemination Unit

ගෙදරදී විද්‍යාගාරයක් හදමු
   Print Friendly and PDFPrint Print Friendly and PDFPDF

පිපෙට්ටු පුරවනය (Pipette Filler)


සිරින්ජයක් ගෙන එහි විවෘත කෙලවරට අඟල් 8ක් පමණ දිග රබර් නලයක් සවි කරන්න. වාතය ඇතුලට කාන්දුවීම වැලැක්වීම සඳහා සම්බන්ධ කල ස්ථානට රූපයේ පරිදි රබර් පටියක් යොදන්න.
මෙය භාවිතා කිරීමට පෙර සිරින්ජයේ පිස්ටනය තද කර එය තුල ඇති වාතය ඉවත් කර ගන්න. ඉන්පසු රබර් නලයේ නිදහස් කෙලවරට පිපෙට්ටුවේ ඉහල කෙලවර සම්බන්ධ කර රූපයේ පරිදි එම ස්ථානයට ද රබර් පටියක් යොදා තද කරගන්න. පිපෙට්ටුවේ විදුම් කෙලවර පරිමාව මැන ගත යුතු ද්‍රාවණය තුල ගිල්වා නියමිත ද්‍රාවණ පරිමාව පිපෙට්ටුව තුලට ඇතුළු වන තුරු සිරින්ජයේ පිස්ටනය ඉහළට අදින්න. ඉන්පසු පිපෙට්ටුවේ විවෘත කෙලවර හිස් බඳුනක් තුලට යොමු කර සිරින්ජයේ පිස්ටනය තද කිරීමෙන් පිපෙට්ටුව තුල ඇති ද්‍රාවණය නිදහස් කර ගන්න.


අදහස හා සැකසුම : කුමාරි තිලකරත්න , නූරිකා වික්‍රමසුරේන්ද්‍ර

blog comments powered by Disqus
2005 - 2011 All Rights Reserved by CATKAN Foundation & Institute of Fundamental Studies-Sri Lanka