විදු නැණ කිරණScience Dissemination Unit

ගෙදරදී විද්‍යාගාරයක් හදමු
   Print Friendly and PDFPrint Print Friendly and PDFPDF

පූනීල ආධාරකය සාදා ගැනීම


වෙල්ඩින් කම්බියක් ගෙන එහි එක් කෙලවරක් විෂ්කම්භය 5"ක් වන වෘත්තයක් සෑදෙන පරිදි නමා ගන්න. ඉන්පසු කම්බියේ මැද කොටසින් 6"ක දිගක් සුළු ආනතියක් සහිතව රූපයේ පරිදි සිරස්ව තබන්න. දැන් පුනීලයේ විශාල කෙලවරේ විෂ්කම්භයට වඩා මදක් (1cm පමණ) අඩු විෂ්කම්භයක් ලැබෙන පරිදි කම්බියේ ඉතිරි කොටස වෘත්තයක් සෑදෙනසේ නමා ගන්න. එම කුඩා වෘත්තාකාර කම්බි කොටස තුල පුනීලය රඳවා භාවිතා කල හැක.


අදහස හා සැකසුම : කුමාරි තිලකරත්න , නූරිකා වික්‍රමසුරේන්ද්‍ර

blog comments powered by Disqus
2005 - 2011 All Rights Reserved by CATKAN Foundation & Institute of Fundamental Studies-Sri Lanka