විදු නැණ කිරණScience Dissemination Unit

ගෙදරදී විද්‍යාගාරයක් හදමු
   Print Friendly and PDFPrint Print Friendly and PDFPDF

ස්ප්‍රිත්තු ලාම්පුව සාදා ගැනීම


කිරළ ඇබයක් ගෙන එහි මධ්‍යයේ සිදුරක් සාදන්න. පළල් ඇලුමිනියම් පටි කැබැල්ලක් වෘත්තාකාරව නමා (රෝල් කර) එම සිදුර තුලට ඇතුළු කරන්න. ලාම්පු තිරයක් ගෙන එහි එක් කෙලවරක් රොල් කල ඇලුමිනියම් පටිය මධ්‍යයේ රඳවන්න. ඉන්පසු  පිරිසිදු වියළි මාමයිට් බෝතලයක් වැනි කුඩා බෝතලයක් ගෙන එය තුලට ස`ජිකල් ස්ප්‍රීතු දමා කුඩා බෝතලයේ විවෘත කෙලවරේ සාදාගත් කිරළ ඇබය, ලාම්පු තිරයේ අනෙක් කෙලවර ස්ප්‍රීතු තුල ගිලෙන පරිදි සවි කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් ස්ප්‍රීතු ලාම්පු සඳහා යොදා ගනු ලබන්නේ වයින් ස්ප්‍රීතු වන නමුත් වයින් ස්ප්‍රීතු ලබා ගැනීමට ඇති දුෂ්කරතාවය පිළිබඳ සලකා ඊට ආදේශකයක්  වශයෙන් ස`ජිකල් ස්ප්‍රීතු භාවිතා කර ඇති බව සලකන්න. නමුත් ස`ජිකල් ස්ප්‍රීතු වාෂ්පශීලී බැවින් අනතුරු සිදුවිය හැක. ස්ප්‍රීතු වාෂ්ප වී පිටතට පැමිණීම වැළැක්වීම සඳහා කිරළ ඇබය මතුපිටට ද්‍රව ඉටි වත් කරන්න. අනතුරු සිදුවීම වළක්වා ගැනීමට ලාම්පුව ඇල්ලීමෙන් වළකින්න. ලෝහ තැටියක් මත තබා භාවිතා කරන්න.


අදහස හා සැකසුම : කුමාරි තිලකරත්න , නූරිකා වික්‍රමසුරේන්ද්‍ර, ඩබ්.බී.ජයසේකර මයා

blog comments powered by Disqus
2005 - 2011 All Rights Reserved by CATKAN Foundation & Institute of Fundamental Studies-Sri Lanka