විදු නැණ කිරණScience Dissemination Unit

ගෙදරදී විද්‍යාගාරයක් හදමු
   Print Friendly and PDFPrint Print Friendly and PDFPDF

පරීක්ෂා නල අල්ලුව


හතරැස් කාඬ්බෝඩ් පටියක් ගෙන එය රූපයේ පරිදි කැකෑරුම් නලය හෝ පරීක්ෂා නලය වටා යවා කාඩ්බෝඩ් පටියේ දෙකෙලවර එකට සිටින සේ අල්ලා ගන්න.


blog comments powered by Disqus
2005 - 2011 All Rights Reserved by CATKAN Foundation & Institute of Fundamental Studies-Sri Lanka