විදු නැණ කිරණScience Dissemination Unit

ගෙදරදී විද්‍යාගාරයක් හදමු
   Print Friendly and PDFPrint Print Friendly and PDFPDF

මිනුම් සරාව


කැකෑරුම් නලයක් ගෙන එහි පහල දාරයේ සිට සංවෘත කෙලවර දක්වා 1cm පළල කඩදාසි පටියක් අලවා ගන්න. කැකෑරුම් නලය රූපයේ පරිදි පරීක්ෂා නල ආධාරකයක රඳවා කැකෑරුම් නලයට සිරින්ජයක් ආධාරයෙන් ජලය 5ml ක්  යොදා කඩදාසි තීරුවේ ද්‍රව මාවකය පිහිටි මට්ටම සලකුණු කර ගන්න. මෙසේ සිරින්ජය ආධාරයෙන් 5ml බැගින් කැකෑරුම් නලයට දමමින් එක් එක් අවස්ථාවේ ද්‍රව මාවකය පිහිටි මට්ටම් කඩදාසි තීරුවේ සලකුණු කර ගන්න. ඉන්පසු එම සලකුණු කර ගත් ස්ථාන ක්‍රමාංකනය කරන්න. අවසානයේ කඩදාසි තීරුවට වඩා මදක් පළලින් වැඩි පොලිතීන් තීරුවක් එය මතුපිටින් අලවා ගන්න. 


අදහස හා සැකසුම : කුමාරි තිලකරත්න , නූරිකා වික්‍රමසුරේන්ද්‍ර

blog comments powered by Disqus
2005 - 2011 All Rights Reserved by CATKAN Foundation & Institute of Fundamental Studies-Sri Lanka