විදු නැණ කිරණScience Dissemination Unit

ගෙදරදී විද්‍යාගාරයක් හදමු
   Print Friendly and PDFPrint Print Friendly and PDFPDF

විද්‍යාගාරයට (පරීක්ෂණ සඳහා) අවශ්‍ය ජලය ලබා ගැනීම


විශාල විනිවිද පෙනෙන ප්ලාස්ටික් බෝතලයක් ගෙන එහි පතුලට ආසන්නව සිදුරක් විද එම ස්ථානයට කරාමයක් සවි කර ගන්න. දැන් බෝතලය සුදුසු ස්ථානයක තබා එහි මුඩිය ඇර ජලය පුරවන්න. භාවිතා කල ජලය එකතු කිරීම සඳහා කරාමයට යටින් ප්ලාස්ටික් බාල්දියක් තබන්න.


අදහස හා සැකසුම : කුමාරි තිලකරත්න , ඩබ්.බී.ජයසේකර මයා , නූරිකා වික්‍රමසුරේන්ද්‍ර

blog comments powered by Disqus
2005 - 2011 All Rights Reserved by CATKAN Foundation & Institute of Fundamental Studies-Sri Lanka