විදු නැණ කිරණScience Dissemination Unit

ගෙදරදී විද්‍යාගාරයක් හදමු
   Print Friendly and PDFPrint Print Friendly and PDFPDF

වායු සංග්‍රහණ මංචකය සාදා ගැනීම


අයිස් ක්‍රීම් බඳුනක් හෝ වෙනත් විනිවිද පෙනෙන පියන සහිත ප්ලාස්ටික් බඳුනක් ගෙන රූපයේ 1 කොටසේ පෙනෙන පරිදි පියනෙන් අඩක් කපා ඉවත් කරන්න. මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ප්ලාස්ටික් බෝතලයක් ගෙන එහි වට ප්‍රමාණයට සමාන වෘත්තාකාර කොටසක් ඉහත ප්ලාස්ටික් බඳුන් පියනෙන් කපා ඉවත් කරන්න (රූපයේ 2 කොටසේ මෙන්). ප්ලාස්ටික් බෝතලය යටිකුරු කර එහි රඳවන්න. රුඳවිය නොහැකි නම් රූපයේ පරිදි අවශ්‍ය ස්ථානයට රබර් පටියක් යොදා බෝතලය රුඳවිය හැක. වායුව නිපදවීමේදී වායුව පිටතට ගෙන එන රබර් නලයේ කෙලවර ප්ලාස්ටික් බඳුනේ පියන කැපු ස්ථානයෙන් ඇතුළු කර ප්ලාස්ටික් බෝතලය තුලට යොමු කල හැක.අදහස හා සැකසුම : කුමාරි තිලකරත්න , නූරිකා වික්‍රමසුරේන්ද්‍ර

blog comments powered by Disqus
2005 - 2011 All Rights Reserved by CATKAN Foundation & Institute of Fundamental Studies-Sri Lanka