විදු නැණ කිරණScience Dissemination Unit

ගෙදරදී විද්‍යාගාරයක් හදමු
   Print Friendly and PDFPrint Print Friendly and PDFPDF

පරීක්ෂණ සඳහා යොදා ගන්නා ද්‍රව්‍ය වල බර මැන ගැනීම


මේ සඳහා තරාදියක් සාදා ගත යුතුය

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:-

  • අඩි රූලක්, සැමන් ටින් 1ක්
  • සමාන ප්‍රමාණයේ ප්ලාස්ටික් බෝතල් මුඩි 2ක්
  • ට්වයින් නූල් විවිධ ප්‍රමාණයේ කාසි කිහිපයක්
  • ආධාරකයක්

ක්‍රමය:-
සැමන් ටින් එකේ උඩ සහ යට පියන් 2 කපා ඉවත් කරන්න. ඉතිරි කොටස දිග හැර එයින් 1 හා 2 රූපයෙන් දැක්වෙන කොටස් කපා ගන්න. 1 හා 2 රූපයේ තිත් ඉරි වලින් දක්වා ඇති ස්ථාන වලින් නමා 3 රූපයේ දක්වා ඇති ආකාරයට සකස් කර ගන්න. 1 කොටස තුලට 2 කොටස ද 2 කොටස තුලට අඩිරූල තිරස්ව සිටින පරිදිද ඇතුළු කර එම කොටස් 3හිම මධ්‍ය ලක්ෂයන් හසුවන පරිදි ඇණයක් සවි කරන්න. අඩි රූලේ දෙකෙලවර සිදුරු 2ක් විද ඊට 4 රූපයේ පරිදි නමන ලද කම්බි කැබලි 2ක් යොදන්න. ප්ලාස්ටික් මුඩි 2 ගෙන එක් මුඩියක, එකිනෙක අතර සමාන පරතර සිටින සේ සිදුරු 3 බැගින් සාදා ගන්න. සමාන ප්‍රමාණයේ ට්වයින් නුල් කැබලි 6ක් ගෙන 5 රූපයේ දක්වා ඇති පරිදි ඒවා ප්ලාස්ටික් මුඩි 2ට සම්බන්ධ කර ගන්න. නූල් 3හි අනෙක් කෙලවරවල් එකට ගැට ගසන්න. මෙම සැකසුම අඟල් 12ක් පමණ උස විය යුතුය. සාදාගත් තරාදි තැටි 2 අඩි රූලේ දෙකෙලවරට සම්බන්ධ කල කම්බි කැබලි 2ට සම්බන්ධ කරන්න. තරාදිය රුඳවීම සඳහා ආධාරකයක් සකස් කර ගත යුතුය. ඒ සඳහා අයිස් ක්‍රීම් බඳුනක් හෝ එවැනි ප්ලාස්ටික් බඳුනක්, අඩි 3ක් පමණ PVC බට කැබැල්ලක්, ලොකු රෙදි අමුණන කටුවක්, පෑන් කූරක් හා වැලි සපයා ගන්න. PVC බට කැබැල්ල ඇතුළු කල හැකි පරිදි ප්ලාස්ටික් බඳුනේ පියනේ වෘත්තාකාර කොටසක් කපා ඉවත් කරන්න. ප්ලාස්ටික් බඳුනට වැලි පුරවා පියන වසා කපා ගත් ස්ථානයට PVC බට කැබැල්ල ඇතුළු කරන්න. එහි ඉහල කෙලවරට ලොකු රෙදි අමුණන කටුවක් සවි කර රූපයේ දක්වා ඇති පරිදි පෑන් කූර ආධාරයෙන් තරාදිය එහි එල්ලා ගන්න. සැමන් ටින් ලෝහ තහඩුවෙන් සමචතුරස්‍රාකාර කොටසක් කපා ගෙන එය 2ට නමා තරාදිය සංතුලනය කිරීම සඳහා අඩි රූලේ සුදුසු පැත්තට යොදන්න. අපි එදිනෙදා භාවිතයට ගන්නා කාසි තරාදියේ පඩි ලෙස යොදා ගත හැක. සපයා ගත් කාසි එකිනෙකක බර මැන සලකුණු කර ගන්න. යම් කාසියක බර ආසන්න පුර්ණ සංඛ්‍යාවට නොලැබේ නම් එම කාසිය වටා ඇලුමිනියම් පත්‍ර කැබැල්ලක් ඔතා කාසියේ බර නිසි පරිදි සකස් කර ගන්න.

සැකසුම : කුමාරි තිලකරත්න , ඩබ්.බී.ජයසේකර මයා

blog comments powered by Disqus
2005 - 2011 All Rights Reserved by CATKAN Foundation & Institute of Fundamental Studies-Sri Lanka